Знайшли помилку? Виділіть частину тексту і натисніть CTRL + Enter

Князі Острозькі із срібла та бурштину - унікальні шахи, які створює славутський ювелір

19:00 18.09.2020
3388

Чо­ти­ри кі­лог­ра­ми сріб­ла, май­же два з по­ло­ви­ною кі­лог­ра­ми бур­шти­ну, го­рі­хо­ве де­ре­во та 7 ро­ків жит­тя зна­до­би­ли­ся сла­вутсь­ко­му юве­лі­ру Ав­густу Воль­сько­му для ство­рен­ня су­ве­нір­них ша­хів «Ве­лич іс­то­рії». Де фі­гу­ри — іс­то­рич­ні пос­та­ті: з од­но­го бо­ку кня­зі Ос­трозь­кі, з ін­шо­го — ос­ма­ни на чо­лі з сул­та­ном Су­лей­ма­ном. Про це пи­ше «Сус­піль­ний».


Сріб­ні ук­ра­їн­ці про­ти сріб­них ос­ма­нів на бур­шти­но­вій ша­хів­ни­ці. З бо­ку ук­ра­їн­ців — кня­зі Ос­трозь­кі: ко­роль — князь Ва­силь­-Кос­тянтин, у ро­лі ко­ро­ле­ви його пле­мін­ни­ця княж­на Галь­шка.

З бо­ку ос­ма­нів в іпос­та­сі ко­ро­ля — сул­тан Су­лей­ман пер­ший Пиш­ний. Він увій­шов в іс­то­рію, як мо­гут­ній пра­ви­тель Ос­мансь­кої ім­пе­рії. Ко­ро­ле­ва, його дру­жи­на Олек­сан­дра Лі­совсь­ка, або ж Гюр­рем Сул­тан, Рок­со­ла­на.


Ту­рець­кий сул­тан та його ото­чен­ня юве­лір об­рав для про­тис­то­ян­ня Ос­трозь­ким кня­зям на ша­хів­ни­ці, бо приб­лизно той са­мий пе­рі­од та — рів­но­цін­ні для іс­то­рії пос­та­ті.

— Це ті пос­та­ті, які по­вин­ні бу­ти уві­ко­ві­че­ні. Хо­ті­ло­ся зро­би­ти кош­товну річ, щоб те­ма від­по­ві­да­ла вар­тості і якос­ті, — вва­жає ав­тор Ав­густ Воль­ський.

На 32 ша­хо­ві фі­гу­ри юве­лір ви­ко­рис­тав 4 кі­лог­ра­ми сріб­ла. Скуль­птур­ки сто­ять на бур­шти­но­вих під­став­ках ді­амет­ром 4 з по­ло­ви­ною сан­ти­мет­ри. Ша­хів­ни­ця 51 на 51 сан­ти­метр, із бур­шти­ну різ­них від­тінків. Ка­ме­ні Ав­густ Воль­ський за­мов­ляв у Рів­но­му. Ка­же, що всі 70 со­няч­них ка­ме­нів прой­шли ек­спер­ти­зу, про що ав­тор має вис­но­вок дер­жавно­го ге­мо­ло­гіч­но­го цен­тру Ук­ра­їни.

Ша­хи скла­да­ють­ся у дві шух­ля­ди ін­крус­то­ва­но­го бур­шти­ном, різь­бле­но­го де­рев’яно­го сто­лу. Ніж­ки сто­лу — ме­та­ле­ві, руч­ної ков­ки. Юве­лір роз­по­ві­дає, що пра­цю­вав над ком­плек­том 7 ро­ків і під­ра­ху­вав вар­тість ви­ро­бу: «десь два міль­йони».

За­раз Ав­густ Воль­ський пра­цює над де­та­ля­ми ду­ка­ча — жі­но­чої на­ший­ної прик­ра­си, все­ре­ди­ні якої мо­не­та. Цього ра­зу юве­лір ви­ко­рис­тає влас­но­руч ви­го­тов­ле­ну ко­пію сріб­ної мо­не­ти кня­зя Ос­трозь­ко­го.

— Це во­на є од­на в Ер­мі­та­жі в Пе­тер­бурзі. Її знай­шли в Ки­єво-Пе­черсь­кій Лав­рі під час роз­ко­пок. Це був та­кий скарб. Во­на не має но­мі­на­лу. Нею від­зна­ча­ли­ся ме­це­на­ти, — ка­же юве­лір.

Загрузка...
Загрузка...
Коментарі
26 жовтня
Сьогодні
25.10.2020
24.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
21.10.2020
20.10.2020